Archivní materiály 7

10. srpen 2008 | 22.46 |

Zasedání Národního shromáždění československého r. 1920.
Tisk 2433.
Návrh
členů Národního shromáždění Vlad. Drobného, Václava Sladkého, Josefa svozila a soudruhů, aby platnost zákona o zabírání velkostatků, jakož i všech ostatních zákonů s pozemkovou reformou souvisejících byla hned rozšířena na Hlučínsko.
Mírovou smlouvou Versailleskou přivtěleno bylo z říše Německé z bývalého Pruského Slezska k čsl. republice také Hlučínsko, které nedávno bylo inkorporováno k našemu státu, v důsledku čehož stává se integrující součástí čsl. republiky. Podle inkorporačního zákona nedávno v Národním shromáždění přijatého, platí na Hlučínsku zatímně pruské zákonodárství a vládě náleží právo doplniti je novým zákonodárstvím čsl. republiky.
Hlučínsko jest kraj převážně zemědělský a skoro v každé katastrální obci leží velkostatek se značnými polnostmi a lesy. Zejména rozsáhlé komplexy půdy náležejí Lichnovskému a Rotschildovi. Jako jinde v naší republice, tak na Hlučínsku jest velký hlad po půdě u tamnějších malozemědělců, domkářův a bezzemků a v těchto vrstvách jeví se žhavá touha, aby dobrodiní záborového zákona, jakož i ostatních zákonů, souvisejících s pozemkovou reformou stali se účastni.
Proto navrhují podepsaní Národnímu shromáždění:
Slavné Národní shromáždění, račiž se usnésti:
Vládě se ukládá, aby hned rozšířila platnost pozemkového zákona o zabrání velkostatků ze dne 16. dubna 1919, jakož i všech dalších zákonů, souvisejících s pozemkovou reformou (zákon o přídělu půdy, zákon o řádném obhospodařování na zabraném velkostatku atd.) na Hlučínsko a aby působnost Pozemkového úřadu čsl. republiky v Praze byla ihned rozšířena také na inkorporované území hlučínské.
Po stránce formální budiž návrh přikázán výboru pro pozemkovou reformu a projednán s lhůtou třídenní.
V Praze dne 17. února 1920.
V. Drobný, V. Sladký, Svozil J.,
Dr. Klouda, Tučný, Landová-Štychová, K. Moudrý, Freimann, Dr. Vrbenský, Dr. Heidler, Emil Špatný, Kvidera, Srnec, Prof. Fišer, Slavíček, Pelikán, Dr. Uhlíř, Stříbrný, Skorkovský, Dr. Krejčí, Dr. Rambousek, St. K. Neumann, Kopeček, Hrizbyl, Buříval, A. Konečný, Dr. Bartošek, Zeminová

Zpět na hlavní stranu blogu