Archivní materiály 5

12. srpen 2008 | 18.47 |

XXXV. (původní znění).

Odpověď

ministra vnitra

na interpelaci poslance dra Luschky a druhů

o pronásledování hlučínského obyvatelstva, protože při sčítání lidu správně se přiznalo (tisk 2139).

Ve své odpovědi na interpelaci pana poslance Jokla a druhů o nátlaku na obyvatelstvo při sčítání lidu na Hlučínsku a o padělání výsledku sčítání (tisk 2707) zmínil jsem se již obšírněji o soustavně organisované protizákonné a velezrádné agitaci v okrese Hlučínském, jež byla řízena z Ratiboře, podporována usilovně německými politickými stranami v Opavě s účelem sčítání lidu za každou cenu zmařiti aneb dáti jemu ráz plebiscitu. Stejně jsem v odpovědi na další interpelaci téhož pana poslance o drakonickém jednání zplnomocněného komisaře pro území Ratibořské (tisk 2049) poukázal k tomu, že touto nezřízenou agitací byly bohužel četné osoby svedeny k nepředloženým činům a že na radu německých časopisů Opavských a hlavně pak časopisu "Deutsche Post" se pokusily sčítání vším možným způsobem zmařiti, takže okresní správa v Hlučíně byla nucena použíti všech zákonných donucovacích prostředků, aby zjednala vážnost platným předpisům a zlomila odpor touto agitací vyvolaný. Stěžují-li si tudíž páni interpelanti na poměry, které se v okrese Hlučínském při sčítání lidu vytvořily, nespadá vina toho na okresní politickou správu Hlučínskou, jak interpelace zcela všeobecně bez jakéhokoliv uvedení konkrétních případů tvrdí, nýbrž toliko jen na vrub výše uvedené nezřízené agitace, které čeliti byla okresní správa politická v Hlučíně povinna.

Tvrdí-li interpelace, že nebylo dbáno ustanovení zákona, dle něhož každá dospělá osoba má právo přiznati se dle vlastního uznání ke své národnosti, dlužno k tomu podotknouti, že platné předpisy vyžadují, aby svobodné přiznání odpovídalo pravdě, a že výklad německých časopisů, zaměňující úmyslně svobodné přiznání s libovolným údajem národnosti, odporuje ustanovením vládního nařízení o sčítání lidu, neboť § 20 tohoto nařízení výslovně předpisuje, že údaj o národnosti musí býti zjištěn přesně podle pravdy.

V důsledku toho byli sčítací komisaři povinni oznámiti případy vědomě nesprávného údaje o národnosti nadřízené okresní správě politické v Hlučíně, která pak zavedla případně trestní řízení.

Tvrzení, že sčítací komisaři byli cizinci a že si počínali nesprávně, neodpovídá skutečnosti, a interpelace nedokládá také tvrzení své ani jedním konkrétním případem. Sčítacími komisary byli vesměs učitelové v okresu působící, ovládající jak jazyk český, tak i německý, a v obcích s převážnou většinou německého obyvatelstva, v Třeboni a v Sudicích, ustanoveni místní učitelové němečtí. Postup sčítacích komisařů právě tak jako postup okresní správy politické při vyšetřování trestních případů byl naprosto korektní, tvrzení interpelace, že postiženi byli pronásledováni "neuvěřitelně chytlavými otázkami", jest opět zcela všeobecné a neuvedena v interpelaci ani jediná z těchto otázek, a to zřejmě z té příčiny, že jich ve skutečnosti nebylo. O nějakém znásilnění obyvatelstva nemůže býti tudíž žádné řeči, nýbrž jest nad pochybnost zjištěno, že agitace zahájená na Hlučínsku z německé strany proti správnému sčítání lidu měla právě za účel, aby obyvatelstvo okresu Hlučínského, které se dle pruské statistiky převážnou většinou přihlásilo k mateřské řeči moravské, nyní udávalo nesprávné národnost německou.

Za tohoto stavu věci nemám pražádné příčiny, abych nařídil přezkoumání a opakování sčítání lidu, neboť postup politického úřadu byl úplně správný. Stejně pak není důvodu, přezkoumati z úřední moci uložené tresty, a musí býti ponecháno stranám, aby užily všech zákonných prostředků, zejména také stížností na nejvyšší správní soud, domnívají-li se, že byly nezákonně potrestány.

V Praze dne 22. září 1921.

Minister školstva a národnej osvety:

Dr. VavroŠrobár, v. r.

XXXVII. (původní znění).

Odpověď

ministra vnitra,

na interpelaci poslanců H. Jokla, R. Heegera a druhů

o drakonickém jednání zplnomocněného komisaře pro území Ratibořské (tisk 2049).

Ve své odpovědi na interpelaci pana poslance Jokla a druhů o nátlaku na obyvatelstvo při sčítání lidu na Hlučínsku (tisk 2707), zmínil jsem se již obšírněji o soustavně organisované protizákonné a velezrádné agitaci v okresu Hlučínském, jež byla řízena z Ratiboře a podporována úsilovně německými politickými stranami v Opavě s účelem sčítání lidu za každou cenu zmařiti aneb dáti jemu ráz plebiscitu. Touto nezřízenou agitací daly se bohužel některé osoby svésti k činům nepředloženým a na radu německých časopisů Opavských, zejména časopisu "Deutsche Post", pokusily se zmařiti sčítání lidu tím, že odpíraly sčítacím komisařům vůbec sdělení žádaných dat, působily na druhé osoby, aby činily údaje neodpovídající skutečnosti, ba docela i dopustily se vůči sčítacím komisařům, požívajícím podle § 14. vládního nařízení ze dne 30. října 1920, čís. 592 Sb. z. a nař., ochrany § 68. trest. zákona, trestních činů.

Aby zjednán byl průchod zákonu a sčítání mohlo býti předepsaným způsobem provedeno, úřady byly nuceny používati zákonných donucovacích prostředků, a to především v obci Kravařích, jejíž obyvatelé byli odedávna z velké části zaměstnáváni v Německu jako kočovní dělníci a podomní obchodníci. Kravaře jsou centrem všech našemu státu nepřátelských živlů. Osoby z této obce, dosud hojně v Německu pracující, staly se při sčítání lidu zprostředkovateli štvavé agitace a vyvolaly tak mimořádný odpor proti sčítání lidu, který vyžadoval i přísných opatření se strany úřadů, měla-li býti zjednána vážnost platným zákonům a neměl-li stát kapitulovati snad před živly státu nepřátelskými.

V důsledku toho byly také osoby v.interpelaci uvedené potrestány okresní správou politickou v Hlučíně pro přestupek § 12. nařízení vlády republiky Československé ze dne 30. října 1920, čís. 592 Sb. z. a nař., spáchaný hlavně tím, že odepřevše vypovídati sčítacím komisařům porušily a ohrozily správnost a úplnost sčítání lidu. Asi ve 20% všech případů omlouvají potrestané strany samy v rekursech své jednání tím, že byly svedeny články v "Deutsche Post".

Dala-li se část obyvatelstva Hlučínska zmíněnou agitací přes opětné poučení se strany úřadu svésti k činům protizákonným, jimž musil úřad v zájmu řádného provedení sčítání lidu čeliti použitím trestní sankce, jsou za to zodpovědny ony živly, které tak nesvědomitě obyvatelstva svedly. Pokud potrestaní žádali o zmírnění pokuty v cestě milosti, byly tresty v případech ohleduhodných zatím již sníženy.

Za tohoto stavu věci nemohu zrušiti uložené tresty a musí býti ponecháno stranám, aby použily opravných prostředků, jež jim zákon dává, zejména také stížnosti na nejvyšší správní soud, když tvrdí, že byly nezákonně trestány.

Tvrzení interpelace, že pokuty a vězení ukládány beze všeho líčení, bez výslechu obžalovaných, jest nesprávno, neboť veškeré tresty uloženy byly s plným šetřením všech předpisů administrativního řízení trestního. Okresní správa politická vyšla obviněným i potud vstříc, že vyslala do obce svého úředníka, aby vyslechl jednotlivé obviněné osoby na místě samém a provedl tam trestní řízení, aby obvinění nemuseli jíti osobně k okresní správě politické.

Sčítacími komisaři ustanoveni byli v okrese Hlučínském učitelé, a to v obcích moravských místní učitelé čeští, ovládající jak jazyk český tak i německý, v obcích s převážnou většinou německého obyvatelstva v Třeboni a Sudicích místní učitelé němečtí, tudíž osoby v každém ohledu k úřadu tomu způsobilé. Tito sčítací komisaři byli vesměs podle § 15. vlád. nař. o sčítání lidu vzati do slibu a splnili také svůj úkol s patřičnou vážností a korektností. Obvinění proti sčítacím komisařům vznesené odmítám proto co nejdůrazněji.

Ke změně v osobě přednosty okresní politické správy v Hlučíně není žádné příčiny, poněvadž týž se na svém místě v každém ohledu osvědčil a svým korektním a taktním jednáním si získal obliby ve všech kruzích domácího obyvatelstva.

V Praze dne 8. července 1921.

Překlad.

2697.

Interpelace

poslance dra Luschky a druhů

ministrovi financí a

ministrovi vnitra,

že se nařízení ze dne 28. listopadu 1919, č. 644 Sb. z. a n. proti jeho smyslu provádí vůči podomním obchodníkům hlučínského okresu.

Předpisy obsažené v nařízení ze dne 28. listopadu 1919; č. 644 Sb. z. a n. upravujícím obchod cizími platidly, vedly v politickém okrese hlučínském k neudržitelným krutostem vůči obyvatelstvu, které oprávněně provozuje podomní obchod ještě z doby, kdy příslušelo k německé říši. Tito kočovní živnostníci, mají-li si zachovati a udržeti hospodářskou existenci, jsou odkázáni na své dřívější nákupny zboží a odbytiště v Horním Slezsku a trží výdělek v tamější platné měně - v německých markách. Překročí-li nyní hranice po přechodném pobytu ve svých bydlištích na Hlučínsku, zabaví se jim podle § 3 a uvedeného nařízení peníze přes 2000 M, které s sebou vezou, aby zaplatili dodavatelům zboží, a okresní politická správa hlučínská uloží jim mimo to ještě citelné tresty na penězích i na svobodě.

Při tomto řízení neuznávají se naprosto záměry tohoto nařízení a nijak se nevyhovuje vylíčeným zvláštním poměrům Hlučínského okresu, ani při vyměřování trestů se nepřihlíží k jiným rodinným a výdělkovým poměrům, takže postižení, pro něž skoro pro všechny jest podomní obchod jediným jejich zdrojem výdělku, nemohou dodavatelům zaplatiti, pokud se týče z výdělku žíti, a touto praxí úřadů jdou do hospodářské zkázy, obzvláště když také vývoz domácích bankovek, které by si v tuzemsku vyměnili, podle § 13 dovolávaného se nařízení není volný, a jest opětně přestupkem podle důchodkového trestního zákona, který trestají finanční úřady.

Na základě vylíčených skutečných poměrů podávají proto podepsaní pánům ministrům financí a vnitra dotaz, jsou-li ochotni, pokyny, vyhovujícími hospodářským potřebám toho území, zameziti, aby se nařízení ze dne 28. listopadu 1919, č. 644 Sb. z. a n. neprovádělo proti jeho smyslu vůči kočovným živnostníkům hlučínským, kteří tvoří značnou část veškerého obyvatelstva; a naříditi vrácení peněz, podomním obchodníkům zabavených, a uložených jim pokut.

V Praze dne 30. června 1921.

Zpět na hlavní stranu blogu